Over ons

Kennisplatform Bodemenergie
Naar de toepassing van bodemenergie is veel onderzoek verricht. Door de energietransitie blijft ontwikkeling van de techniek echter nodig. We passen bodemenergie meer toe en op grotere schaal. Het is dus belangrijk om dat goed te doen en nieuwe uitdagingen die komen met deze groei moeten worden aangepakt. Het kennisplatform bodemenergie is een netwerk waarbinnen kennisleemten worden geïdentificeerd en geprioriteerd in de kennisagenda bodemenergie. en waar voor de geprioriteerde kennisvragen projecten worden opgestart.

Doel
Het Kennisplatform Bodemenergie is een centraal orgaan voor kennisdeling en uitwisseling van alle lopende en nieuwe bodemenergieonderzoeken. Het doel is integratie van resultaten van de onderzoeken. Tevens vormt het een platform waar beleidsdiscussies kunnen worden gevoerd tussen overheid, gebruikers, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden.

Organisatie
Het Kennisplatform Bodemenergie is opgezet door SKB en wordt nu door BodemenergieNL georganiseerd en ondersteund (organisatorisch en financieel), zodat onafhankelijkheid gegarandeerd is. Frank Agterberg en Martin Bloemendal zijn de trekkers van het kennisplatform bodemenergie.

Doelgroepen
Het Kennisplatform is interessant voor doelgroepen als beleidsmakers, vergunningverleners en handhavers van het Rijk, provincies, gemeenten, regionale omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast is het kennisplatform van belang voor ontwerpers, boorbedrijven, adviseurs, energiebedrijven en gebouweigenaren die met bodemenergie te maken hebben. Ook onderzoekers, studenten en journalisten hebben baat bij de kennis van het Kennisplatform Bodemenergie.

Deelnemers van het platform
Deelname aan het kennisplatform staat open voor iedereen die wil meedenken over en bijdragen aan het invullen van kenniselementen op het gebied van bodemenergie. Aan deelname zitten geen kosten verbonden.

De deelnemerslijst van het kennisplatform bodemenergie bestaat uit ruim 100 partijen. Waarvan de verdeling kennisinstellingen, overheden en bedrijven respectievelijk 20-35-45% is.

NB. deze site wordt binnenkort ge-upgrade en verplaatst naar een andere omgeving. de site wordt daarom nu niet meer actief onderhouden en ge-update. (April 2020)