Onderzoek

Onderstaand treft u lopend onderzoek en onderzoek in de opstartfase.

Lopend onderzoek

Universiteiten

Markt (TKI-KIBO-etc.)


Onderzoek in opstartfase

Lozen

Probleem: Bij de aanleg van bronnen voor bodemenergiesystemen komt water vrij. Het is steeds lastiger om dit water te kunnen lozen, zeker in west Nederland waar het water zout is. De Bodemenergie branche wil geen problemen afwentelen op andere milieu compartimenten daarom is het van belang om de hoeveelheid te lozen water te reduceren. Bij de aanleg van bodemenergiesystemen zorgt dat voor vertraging en kosten verhoging.
Hypothese: Door andere boortechnieken, booradditieven en ontwikkel methoden te gebruiken kunnen er mogelijk met minder lozing bronnen worden aangelegd
Betrokken partijen: BeNL: KWR, Haitjema, Ruiter, VHGM, IF, Terratech, installect, thermoplus, Waternet

 

Interferentie bij gesloten bodemenergiesystemen

Probleem:

Doel:
Betrokken partijen: Deltares, GroenHolland.

 

 

Grootschalige Hoge Temperatuur ondergrondse Opslag

HTO staat nog in de kinderschoenen. De potentie is enorm. Er zijn echter veel technische en beleidsmatige aspecten die algemene toepassing in de weg staan.
Probleem: Rendement van de systemen is een belangrijk aspect. Er gaat relatief veel warmte verloren door verliezen in de bodem; de bronfilters raken snel verstopt door de vorming van neerslagproducten van chemische reacties als gevolg van de grote temperatuurverschillen. Koppeling met warmtenetten is ook belangrijk.
Doel: Grip krijgen op toepssing/terugwin rendement en inpassing in warmtenetten/gebouw instalalties.
Betrokken Partijen: Deltares, KWR

 

Verantwoord toepassen van gesloten bodemenergiesystemen (afdichting / warmte media)

Probleem:

Doel:
Betrokken partijen: TNO.